(jen výběr podstatných částí této smlouvy)

Smlouva o obstarání věci

mezi obcí Okříšky (objednatel)
a
ing. František Tvarůžek, IČO 665 636 61 (obstaravatel)

I) Předmět smlouvy
Touto smlouvou se obstaravatel zavazuje obhospodařovat osobně pro objednatele poradenské
služby v oblasti obhospodařování finančních prostředků formou aktivit na kapitálovém a
finančním trhu a to s vynaložením své odborné péče nebo na základě písemných, ústních pokynů
odběratele. Odběratel se zavazuje za obstarávání věci zaplatit obstaravateli odměnu (provizi)
podle podmínek této smlouvy.
...
IV) Jiná plnění
1) Obstaravatel je povinen chránit jemu známé zájmy objednatele a zpravit ho o všech
okolnostech, spojených s obstaráním věci
2) Obstaravatel je povinen zajišťovat obstarání věci s náležitou odbornou péčí a informovat
včas objednatele o současném stavu obstarání věci, i o jejím budoucím vývoji
3) Obstaravatel se zavazuje neposkytnout třetím osobám informace technického charakteru, či
cenového rázu, popř. informace, které by mohly mít negativní dopad na obchodní zájmy
objednatele
4) Objednatel se zavazuje včas udílet pokyny a spolupůsobit dohodnutým způsobem

V) Uzavírací doložka
...
Obstaravatel je povinen zabránit uvolnění informací, které získá při obstarávání věci pro
objednatele třetím osobám

Podepsáno 21.3.2000

(Příloha)

Provizní ceník pro správu finančních prostředků na finančním trhu

1) Provize za poskytované služby v oblasti poradenské činnosti při obhospodařování finančních
prostředků se poskytuje ročně. Vyhodnocení se provede vždy k datu 31.12. a provize je pak
vyúčtována v průběhu ledna.

2) Vyhodnocení je prováděno za hodnotu portfolia (součet oceněných cenných papírů tržní
cenou) v Kč. Investované prostředky v devizách se přepočtou na Kč v kursu ČNB ke dni
zhodnocení

3) Výnosy

a) výpočet zhodnocení v % (X)

  hodnota portfolia k 31.12. hodnoceného roku
( - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     x 100) - 100 = X
  hodnota portfolia k 1.1. hodnoceného roku

do hodnoty portfolia se nezapočítávají nákupní přirážky

b) výpočet zhodnocení v Kč (Y)
hodnora portfolia k 31.12. hodnoceného roku - hodnota portfolia k 1.1. h.r. = Y

...

Výše provize

% zhodnocení (X)      % provize z rozdílu hodnot (Y)
do 10% 4%
10 až 11% 5%
... atd.  
19-20% 14%
za každý další 1% bod zhodnocení se provize zvyšuje o další 1% bod zhodnocení v Kč

Vypočtená provize je bez DPH.

6) Výpisy stavu portfolia objednatele budou předkládány čtvrtletně