Voříšek
občasník pro Okříšky a okolí
O serveru | Mapa stránek | Statistiky | Vyhledávání | Služby | Kontakt
Hlavní rubriky:
Komentáře  [80]
Místní zajímavosti [3]
Co se děje v okolí [1]
Dokumenty [16]
Blog [10]
Webtipy [1]
Věřte - nevěřte (JPP) [8]

Archiv Voříška
z let 1999-2003
[168]

Seznam serverů
z okolí Okříšek


Spřízněné stránky:
Můj Lanškroun
Náš Liberec
Nerátky.cz (Neratovice)
Novojičínský Samizdat
Otevřené Úvaly
Radniční listy (opozice K.Vary)

Další oblíbené stránky

Stránky, týkající se zajímavých kulturních aktivit z okolí:
Fru Fru
Klub B Třebíč
Jezerel Thc
Zámostí - festival v Třebíči

Hlavní strana > Dokumenty

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. VZ/S69/02-153/2500/02-GS/Dh ve věci veřejné zakázky "Dům s pečovatelskou službou Okříšky".

Č. j. VZ/S69/02-153/2500/02-GS/Dh
V Brně dne 22. května 2002

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 4. 2002 podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., na návrh ze dne 15. 4. 2002 uchazeče POZEMSTAV TŘEBÍČ, spol. s  r. o., se sídlem Nádražní 19/6, 674 01 Třebíč, za niž jedná Ing. Josef Paděra, jednatel, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele – obce Okříšky, Nádražní 115, 675 21 Okříšky, zast. Ing. Josefem Kulou, starostou – ze dne 5. 4. 2002, o námitkách ze dne 22. 3. 2002 proti jeho rozhodnutí ze dne 20. 3. 2002 o výběru nejvhodnější nabídky, ve veřejné zakázce na zhotovitele díla "Dům s pečovatelskou službou Okříšky", zadávané formou výzvy ze dne 19. 2. 2002 více zájemcům o  veřejnou zakázku k podání nabídky podle § 49 odst. 1 cit. zákona, rozhodl takto:

Správní řízení se podle § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, zastavuje.

Odůvodnění

Zadavatel obec Okříšky, Nádražní 115, 675 21 Okříšky, zastoupená Ing. Josefem Kulou, starostou (dále jen "zadavatel"), obeslal výzvou ze dne 19. 2. 2002 podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb. (dále jen "zákon"), 5 zájemců o veřejnou zakázku k podání nabídky na zhotovení stavebního díla "Dům s pečovatelskou službou Okříšky" (dále jen "výzva").

Ve výzvě zadavatel stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle kritérií:
 1. celková výhodnost nabídky,
 2. reference a odborná způsobilost,
 3. celková nabídnutá cena,
 4. záruka za jakost.
Jak vyplývá z "protokolu o otevírání obálek s nabídkami" ze dne 7. 3. 2002, zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel celkem 5 nabídek uchazečů, přičemž všechny nabídky vyhověly kontrole úplnosti a splnily podmínky zadání.

Po provedeném hodnocení nabídek rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky a své rozhodnutí oznámil uchazečům dopisem ze dne 20. 3. 2002. Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka uchazeče ARCHATT PAMÁTKY spol. s  r. o., V. Nezvala 68, 674 01 Třebíč, za niž jedná ing. arch. Petr Řehořka, jednatel (dále jen "ARCHATT").

Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podal uchazeč POZEMSTAV TŘEBÍČ, spol. s r. o., se sídlem Nádražní 19/6, 674 01 Třebíč, za niž jedná Ing. Josef Paděra, jednatel (dále jen "POZEMSTAV"), dopisem ze dne 22. 3. 2002 námitky zadavateli, které zadavatel obdržel dne 27. 3. 2002. Zadavatel námitkám uchazeče nevyhověl, což uchazeči oznámil dopisem ze dne 5. 4. 2002, který jmenovaný uchazeč podle doručenky převzal dne 8. 4. 2002.

Uchazeč POZEMSTAV využil svého práva a podal u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu"), který je orgánem dohledu nad dodržováním zákona, dopisem ze dne 15. 4. 2002 návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách.

Orgán dohledu obdržel výše uvedený návrh dne 16. 4. 2002, a tímto dnem bylo podle § 57 odst. 1 zákona v návaznosti na § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 227/2000 Sb., zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání rozhodnutí zadavatele o námitkách orgánem dohledu. Pro úplnost orgán dohledu uvádí, že zadavatel obdržel jedno vyhotovení návrhu, rovněž dne 16. 4. 2002.

V návrhu uvedl uchazeč POZEMSTAV následující skutečnosti (zestručněno):

V zadání předmětné veřejné zakázky byl v článku 5 uveden způsob hodnocení nabídek, a to tak, že zde jsou uvedena kritéria s tím, že nabídky budou hodnoceny podle uvedených kritérií bez určení pořadí důležitosti, tedy v zadání nebyl uveden ani jeden ze zákonem předepsaných způsobů hodnocení. Zadavatel v zadání postupoval v rozporu s ustanovením § 49 odst. 6 ve vazbě na § 6 a § 5 odst. 3 cit. zákona a ve způsobu hodnocení nabídek neuvedl, zda nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny nebo ekonomické vhodnosti nabídek, s tím, že v případě hodnocení dle ekonomické vhodnosti nabídek neuvedl jednotlivá kritéria v sestupném pořadí podle stupně přiřazovacího významu. Způsob hodnocení nabídek, tak jak je uveden v čl. 5 zadání, je v rozporu se zákonem, a to konkrétně s ustanovením § 49 odst. 6, § 5 odst. 3 a § 6 odst. 2 cit. zákona. Uchazeč POZEMSTAV orgán dohledu žádá, aby zadání veřejné zakázky zrušil a uložil zadavateli provedení nového zadání.

Podle § 58 zákona účastníky tohoto řízení jsou:
 1. zadavatel,
 2. ARCHATT, jehož nabídku zadavatel vybral jako nejvhodnější,
 3. TIPA a. s., U Obůrky 5, 674 01 Třebíč, za niž jedná Ing. František Procházka, předseda představenstva, jejíž nabídka se umístila jako druhá v pořadí,
 4. POZEMSTAV, jehož nabídka se umístila jako třetí v pořadí.
Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu účastníkům řízení dopisem č. j. VZ/S69/02-153/2145/02-GS ze dne 2. 5. 2002 a stanovil lhůtu, ve které se účastníci řízení mohli vyjádřit ke skutečnostem, které budou podkladem pro rozhodnutí.

Předmětný návrh byl podán v souladu s ustanovením § 57 odst. 2 zákona, a proto orgán dohledu vyměřil uchazeči POZEMSTAV rozhodnutím č. j. VZ/S69/02-153/2146/02-GS ze dne 2. 5. 2002 správní poplatek.

Dne 2. 5. 2002 obdržel orgán dohledu dopis uchazeče POZEMSTAV ze dne 30. 4. 2002, kterým jmenovaný uchazeč bere svůj návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách zpět.

Podle § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 227/2000 Sb., správní orgán řízení zastaví, vzal-li účastník řízení návrh na jeho zahájení zpět a souhlasí-li s tím ostatní účastníci řízení.

Orgán dohledu dopisem VZ/S69/02-153/2218/02-GS ze dne 6. 5. 2002 uvědomil účastníky řízení o zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení a vyzval je, aby se k němu vyjádřili. V uvedeném dopisu současně orgán dohledu účastníky upozornil, že pokud neobdrží do tří dnů jejich vyjádření, bude mít za to, že se zastavením řízení souhlasí. Ve stanovené lhůtě ani později žádný z účastníků řízení orgánu dohledu nesdělil, že nesouhlasí se zastavením správního řízení.

Orgán dohledu posoudil celý případ a vzhledem k tomu, že o návrhu nebylo dosud rozhodnuto, a vzhledem k souhlasu účastníků řízení se zastavením řízení (viz výše), rozhodl jak je uvedeno ve výroku.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Petr Hanák
ředitel odboru

Obdrží:
 1. obec Okříšky, Nádražní 115, 675 21 Okříšky, zast. Ing. Josefem Kulou
 2. POZEMSTAV TŘEBÍČ, spol. s r. o., Nádražní 19/6, 674 01 Třebíč, zast. Ing. Josefem Paděrou
 3. ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o., V. Nezvala 68, 674 01 Třebíč, zast. ing. arch. Petrem Řehořkem
 4. TIPA a. s., U Obůrky 5, 674 01 Třebíč, zast. Ing. Františekem Procházkou

26.12.2004
(dokument)


Související odkazy:
Dokument je zveřejněn na adrese http://www.compet.cz/ISU/2002/VZ/pis2433.html
Komentář Voříška na téma tohoto dokumentu je zde.


přístupů: 6831    diskusních příspěvků: 0